De Anglicaans Episcopale Vrije Kerk van Nederland

The Anglican Episcopal Free Church of the Netherlands

The Anglican Free Communion International

Location of Worship: Logegebouw, Rijkmanstraat 10, 7411 GB, Deventer

Our Warm Welcome      (Nederlands . . . . )


Bishop Brian extends a warm welcome to the website and to the community and shares brief and illuminating insight on our community.

 

Dear Sisters and Brothers,

 

Welcome to our website as we also extend a hearty welcome to all who might be moved to join us.

 

Ours is both a new and an old Church here in the Netherlands. New in that while it has a wide vibrant presence around the world, it has only now established in this country, and represents a young incarnation of faith in community and practice. It is old in that it is an expression of the One Church of Jesus Christ from the earliest days following his charge to his disciples.

 

It is principally an Anglican Church, originally born out of the English Reformation, having no ties to the Church of England. The strands of what was to become The Anglican Free Communion International, to which The Anglican Episcopal Free Church of the Netherlands is part, and following the Non-juror tradition of conscientious objectivity of the 17th century, primarily originated in 1866 and was formally established in 1897.

 

The Anglican Free Communion, like the Reformation Church of England, remains in many ways the same in that it takes the middle way, holding both the model of the ancient Catholic Church on the one hand and the model of the European Protestant Churches on the other. Our significant departure lies in the heart of our constitution, remaining actively embracive of all traditions, and wishing to develop an ecumenical approach of mutual engagement and understanding on issues of faith and society. We maintain an unequivocal unity in our openhearted welcome and tolerance throughout our communion. There is absolutely no bar to celebration of marriage or to ordination on grounds of marital status, gender, or of gender identification. Furthermore, and of huge importance, we recognise that within current global society, categorizing groups according to perceived differences, such as ethnicity, skin colour, religion, gender identification or sexual orientation, has become something of a sinister political tool. Too often we as ‘Church’ have not remained altogether innocent, and we have become complicit in identifying some as inferior, using an ’us and them’ mentality to denigrate and alienate.

 

In the Sermon on the Mount we recognise that Jesus spiritually feeds the huge crowd, with no thought of from where they came or what they believed. In the feeding of the multitude, we see him giving them food for physical sustenance. In both cases he met them without questions and without judgements. This observation provides a cornerstone of our discernment.

 

In short, our commitment is to fostering in our new community here in Deventer, and beyond, a community of practical love and joy, striving to create new worshipping communities, dedicated to raising up, affirming and equipping one another for the creative work of the Holy Spirit. We prayerfully embrace our vocation to daily active peace-making, striving for merciful justice, equity, and equality of all people and nations, loving those who are too frequently labelled ‘outsiders’ or ‘enemies’, bringing hope to the poor and poverty stricken, and for all creatures and the beautiful and precious diversity of creation, given for universal joy and in absolute love.

 

Grace and peace in the name of Christ,

 

+ Brian


Bishop Brian Rodford

Ons warm welkom

 

Bisschop Brian heet u van harte welkom op de website en bij de gemeenschap en deelt korte en verhelderende inzichten over onze gemeenschap.

 

Beste zusters en broeders,

 

Welkom op onze website, ook heten we iedereen van harte welkom die zich bij ons zou willen aansluiten.

 

Onze kerk is zowel een nieuwe als een oude kerk hier in Nederland. Nieuw in die zin dat, hoewel elders in de wereld levendig en wijdverbreid, zij zich nu pas in dit land heeft gevestigd en een jonge belichaming van geloof in gemeenschap en praktijk vertegenwoordigt. Zij is oud in die zin dat het een uitdrukking is van de Ene Kerk van Jezus Christus vanaf de vroegste dagen na zijn opdracht aan zijn discipelen.

 

Het is voornamelijk een Anglicaanse Kerk, oorspronkelijk geboren uit de Engelse Reformatie, die geen banden heeft met de Kerk van Engeland. De onderdelen van wat de Anglicaanse Vrije Gemeenschap Internationaal zou worden, waarvan de Anglicaanse Episcopale Vrije Kerk van Nederland deel uitmaakt, en in navolging van de Non-juror traditie van gewetensvolle objectiviteit van de17e eeuw, ontstond oorspronkelijk in 1866 en werd formeel opgericht in 1897.

 

De Anglicaanse Vrije Gemeenschap blijft, net als de Reformation Church of England, in veel opzichten hetzelfde in die zin dat het de middenweg bewandelt, met zowel het model van de Rooms katholieke kerk aan de ene kant als het model van de Europese protestantse kerken aan de andere kant. Onze belangrijke afwijking ligt in het hart van onze grondwet, waarbij we actief alle tradities blijven omarmen en een oecumenische benadering willen ontwikkelen van wederzijdse betrokkenheid bij, en begrip voor kwesties op het gebied van geloof en samenleving. We bewaren een ondubbelzinnige eenheid in onze openhartige verwelkoming en verdraagzaamheid binnen onze hele gemeenschap. Er is absoluut geen belemmering voor het vieren van het huwelijk of voor een wijding op grond van burgerlijke staat, geslacht of genderidentificatie. Bovendien, en dat is van groot belang, erkennen we dat binnen de huidige mondiale samenleving het categoriseren van groepen op basis van veronderstelde verschillen, zoals etniciteit, huidskleur, religie, genderidentificatie of seksuele geaardheid, een soort sinister politiek instrument is geworden. Te vaak zijn wij als 'Kerk' niet helemaal onschuldig gebleven, en zijn we medeschuldig geworden aan het identificeren van sommigen als minderwaardig, waarbij we een 'wij en zij'-mentaliteit gebruikten om te denigreren en te vervreemden.

 

In de Bergrede zien we dat Jezus de enorme menigte geestelijk voedt, zonder na te denken over waar ze vandaan kwamen of wat ze geloofden. Bij het voeden van de menigte zien we dat hij hun voedsel geeft voor het lichaam. In beide gevallen ontmoette hij hen zonder vragen en zonder oordelen. Deze vaststelling vormt de hoeksteen van ons inzicht.

 

Kortom, onze inzet is om in onze nieuwe gemeenschap hier in Deventer, en daarbuiten, een gemeenschap van praktische liefde en vreugde te koesteren, waarbij we ernaar streven nieuwe geloofsgemeenschappen te vestigen, toegewijd aan het elkaar bemoedigen, bevestigen en toerusten van elkaar voor het creatieve werk van de Heilige Geest. Wij omarmen biddend onze roeping om dagelijks actief vrede te stichten, te streven naar barmhartige gerechtigheid, rechtvaardigheid en gelijkheid van alle mensen en naties, hen lief te hebben die maar al te vaak als "buitenstaanders" of "vijanden" worden bestempeld, hoop te geven aan de armen en de allerarmsten, en voor alle schepselen en de mooie en kostbare verscheidenheid van de schepping, aan ons gegeven voor universele vreugde en in onvoorwaardelijke liefde.

 

Genade en vrede in de naam van Christus,

 

+ Brian